ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Испит за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика

Контакт

Одсека за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Телефон: 011/2658-375

                   011/3066-088

                   011/3616-370

Увођењем обавезе полагања испита за лиценцу повећани су захтеви у погледу компетентности васпитача и стручних сарадника у дому ученика, а све у циљу професионализације у области васпитног и стручног рада.

Испитом за лиценцу проверава се оспособљеност приправника за самостално извођење послова васпитача, психолога и педагога у дому ученика након савладаног програма увођења у посао.

У току важења лиценца може да буде одузета.

Испит за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика уређен је Законом о ученичком и студентском стандарду.

Правилником о дозволи за рад  васпитача, психолога и педагога у дому ученика утврђен је поступак за стицање лиценце.

Како до лиценце

Дом ученика подноси захтев Министарству за одобравање полагања испита за лиценцу после савладаног програма увођења у посао, уз сагласност приправника.

Уз захтев подносе се  и следећа документа:

 1. оверену копију дипломе о стеченом образовању кандидата;
 2. копију уговора о раду;
 3. извештај комисије установе о савладаном програму увођења у посао;
 4. доказ о уплати трошкова полагања испита за лиценцу;
 5. оверену копију индекса или уверење високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има васпитач и стручни сарадник – психолог, односно педагог у средњој школи са домом ученика.

 У случају да дом ученика не достави потпуну документацију Министарство даје примерен рок за њену допуну (рок од 10 дана). Ако дом ученика у остављеном року не допуни документацију, сматра се да је одустала од захтева.

Од октобра 2017. године захтеви за допуну документације са роком од 10 дана, прослеђују се установи електронским путем. Дом ученика је у обавези да одмах потврди пријем предметног захтева. Уколико дом ученика из оправданих разлога није у могућности да достави тражену документацију у наведеном року, у обавези је да одмах обавести министарство, такође електронским путем.        

Напомене у вези са документацијом:

 • Захтев за полагање испита за лиценцу може поднети само дом ученика
 • Овереним копијама докумената сматрају се искључиво копје оверене код надлежног органа;
 • Диплома о стеченом образовању је јавна исправа која се сматра доказом о стеченом образовању (уверење о стеченом образовању не сматра се доказом).

Захтев за полагање испита за лиценцу подноси се, непосредно или путем поште на адресу:

Министарству просвете

Немањина 22-26

11 000 Београд

На испиту за лиценцу врши се и претходна усмена провера знања приправника који у току основних студија није положио педагогију и психологију. Ову обавезу имају приправници који су засновали радни однос до 1.8.2014. године. Наведену проверу организује Министарство.

Васпитачи, психолози и педагози у дому ученика  који су радни однос засновали после 1.8.2014. године образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стичу на високошколској установи, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, и то:

 • лице које је засновало радни однос у установи од 1.8.2014. године до 7.10.2017. године, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи – члан 8. став 4. раније важећег Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС).
 • лице које је засновало радни однос у установи од 7.10.2017. године, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са чланом 142. став 1. сада важећег Закона о основама система образовања и васпитања.

Ако кандидат испуњава услове за полагање испита за лиценцу, Министарство, доставља установи обавештење о времену и месту полагања испита за лиценцу, најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита.

Обавештење о теми  есеја за кандидата Министарство, доставља кандидату преко установе у којој је запослен, по правилу, три дана пре термина заказаног за полагање испита

Ако је кандидат спречен да приступи полагању испита за лиценцу, обавезан је да дому ученика достави одговарајући доказ. Установа о томе обавештава Министарство и доставља доказе, најкасније 24 часа пре почетка испита.

Испит за лиценцу се на основу тог доказа одлаже, а приправник се преко установе обавештава о новом термину за полагање испита.

Уколико кандидат не поступи на описан начин, Министарство, по правилу, обавештава дом ученика да је у обавези да на захтев кандидата поднесе нови захтев за одобравање полагања испита за лиценцу.

У случају да приправник без одговарајућег доказа, највише два пута не приступи полагању испита за лиценцу, односно преко дома ученика не поднесе нови захтев за одобравање полагања испита за лиценцу, сматра се да је одустао од полагања испита, а дом ученика се о томе обавештава.

Кандидат који стиче право да у време распуста полаже испит или део испита, рок за полагање помера се за период трајања распуста.

Испит за лиценцу полаже се у дому ученика, пред комисијом коју образује министар, по правилу, у току једног дана.

Кандидат са писаном припремом  есеја приступа полагању испита.

Есеј може да износи до шест страна куцаног текста. Есеј треба да садржи теоријски увод са позивањем на литературу и припрему за активност, односно приказ случаја (до шест куцаних страна, проред 1,5 font Times New Roman 12).

Испит почиње  приказом есеја.

Усмени део испита траје до 90 минута и састоји се из разговора кандидата са комисијом о:

 1. о есеју;
 2. решавању конкретне педагошке ситуације
 3. познавању прописа из области ученичког стандарда, односно образовања и васпитања.

Успех на испиту оцењује се са: „положио“ или „није положио“.

Чланови комисије оцењују појединачно сваки део испита.

Кандидат добија оцену „положио“ уколико је показао да је савладао све делове испита и стиче право на издавање лиценце.

Кандидат добија оцену „није положио“ ако није савладао поједини или све делове испита.

Ако кандидат не положи део испита, упућује се на поновно полагање тог дела након истека најмање 30 дана, два дела испита – након истека најмање 60 дана, а испита у целини, након најмање 90 дана од дана претходног полагања испита.

Кандидат који приликом поновног полагања не положи део испита, сматра се да није положио испит у целини.

Кандидат  који приликом поновног полагања испита у целини не положи испит, губи право да по поднетом захтеву, полаже испит за лиценцу, нема својство приправника, али се уводи у посао и полаже испит за лиценцу као и приправник.

Трошкове првог полагања испита за лиценцу сноси дом ученика у којој је кандидат запослен.

Трошкове поновног полагања дела или испита у целини сноси сам кандидат.

Висина трошкова полагања испита за лиценцу:

 • трошкови полагања испита за лиценцу износе  10.000,00 динара, по кандидату
 • трошкови полагања   поправног  испита (један део) износе 4.500,00 динара,  по кандидату                                                                                                            трошкови  полагања  поправног испита (два дела) износе 6.500,00  динара, по кандидату
 • трошкови поновног полагања испита  у целини износе 10.000,00  динара, по кандидату

Трошкови полагањa испита за лиценцу уплаћују се на рачун Министарства:

Број рачуна: 840-30975845-48

По моделу 97

Са позивом на број: 27137009800015742321   

Сврха уплате: трошкови полагања испита за лиценцу за наставника (име и презиме).

49.016

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2005-2022.

709

ДИРЕКТОРА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ  2018-2022.

Loading