ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије Свет у Србији

Важна обавештења

Пројекат „Свет у Србији” представља иницијативу Владе Републике Србије од националног значаја и односи се на доделу стипендија Владе Републике Србије кандидатима из 127 држава Африке, Азије, Централне и Јужне Америке, које су чланица и државе посматрачи Покрета несврстаних.

Стипендија која се додељује у оквиру Пројекта омогућује остваривање права на бесплатно школовање у Репубици Србији у складу са одабиром кандидата, смештај и исхрану у систему студентског стандарда Републике Србије, месечни новчани износ стипендије, као и здравствено осигурање.

Као предуслов за школовање на српском језику, студенти стипендисти по доласку у Републику Србију, а пре уписа жељених студија на високошколским установама, похађају бесплатне курсеве интензивне наставе српског језика.

Министарство просвете сваке године расписује конкурс за доделу стипендија „Свет у Србији“ и у сарадњи са Министарством иностраних послова, путем конзуларних представништва, обавештава кандидате и врши прикупљање пријава.

Како до стипендије Свет у Србији?

Стипендија у оквиру Пројекта обухвата:

 • бесплатну припремну наставу српског језика (онлајн курс и интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију). Наведено не важи за стипендисти који су већ студирали у Србији и слушали наставу српског језика;
 • бесплатно школовање у оквиру једног нивоа студија на основним академским, интегрисаним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским или докторским студијама;
 • стипендију у износу од 18.000 динара месечно;
 • бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда;
 • добровољно здравствено осигурање за стипендисте који уче српски језик;
 • обавезно здравствено осигурање за стипендисте до 26-те године старости, односно добровољно здравствено осигурање за стипендисте старије од 26. година старости
 • бесплатну боравишну визу;
 • бесплатно признавање средњошколских диплома;
 • бесплатно признавање високошколских диплома.

The project scholarship includes:

 • free preparatory classes of the Serbian language (online course and intensive Serbian language course after the arrival in the Republic of Serbia); This is not applicable for the students who already studied in Serbia and attended the Serbian language classes.
 • free education in basic academic, basic academic and vocational studies, specialist vocational studies, Master’s academic and vocational studies, specialist academic or doctoral studies. It is applicable only for one educational level of the studies.
 • scholarship in the amount of RSD 18,000 per month;
 • free accommodation and food in student standard institutions;
 • voluntary health insurance for the scholarship holders who are learning the Serbian language
 • compulsory health insurance for scholarship holders up to the age of 26; voluntary health insurance for the scholarship holders older than 26 years
 • free residence visa;
 • free recognition of secondary school diplomas;
 • free recognition of higher education diplomas.

Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:

 • Држављанин jе држава чланица и држава посматрача ПНЗ.
 • Предложен је од стране надлежног органа државе учеснице Пројекта.
 • Млађи је од:

• 21 године за упис на студије првог степена – основне академске студије, интегрисане академске студије, основне струковне студије;
• 25 година за упис на специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије;
• 35 година за упис на студије трећег степена – докторске академске студије.

 • Има одговарајуће образовање:

• за упис на основне академске/ интегрисане /струковне студије – има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању;
• за упис на мастер академске студије:
у обиму од 60 ЕСПБ бодова – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским студијама са остварених најмање 240 ЕСПБ бодова, односно одговарајућу диплому високошколске установе у трајању од четири године;
у обиму од 120 ЕСПБ бодова – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским студијама са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова;
• за упис на специјалистичке струковне студије – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским или струковним студијама са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова;
• за упис на мастер струковне студије – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним или специјалистичким струковним студијама или основним академским студијама, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова;
• за упис на докторске академске студије – има завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама.

 • Знање енглеског језика минимално на нивоу А1 или српског језика минимално на А1 нивоу у тренутку доласка.

The scholarship can be granted to a candidate who meets the following conditions:

 • they are a national of a NAM member state and observer state;
 • they were nominated by the competent authority of the country participating in the Project;
 • they are younger than:

• 21 years for the enrolment in the first degree studies – basic academic studies, basic academic and vocational studies, basic vocational studies;
• 25 years for the enrolment in the specialist vocational studies of the first degree and for studies of the second degree – Master’s academic studies, Master’s vocational studies, specialist academic studies;
• 35 years for the enrolment in the third degree studies – doctoral academic studies.

 • They have completed adequate education

• for enrolment in graduate academic/ academic and vocational/vocational studies – to have completed a four-year secondary education;
• for enrolment in Master’s academic studies:

– in the amount of 60 ECTS points – to have an adequate diploma of a higher education institution obtained in graduate academic studies with at least 240 ECTS points, that is, a corresponding diploma of a higher education institution lasting four years;
– in the amount of 120 ECTS points – to have an adequate diploma of a higher education institution obtained in graduate academic studies with at least 180 ECTS points;
– for enrolment in specialist vocational studies – to have an adequate diploma of a higher education institution, obtained in graduate academic or vocational studies with at least 180 ECTS points achieved.
– for enrolment in master vocational studies – to have an adequate diploma of a higher education institution, obtained in graduate academic or vocational studies or graduate basic academic studies with at least 180 ECTS points achieved.

 • for enrolment in doctoral academic studies – to have finished bachelor academic and master academic studies, i.e. integrated academic studies, with obtained average assessment mark at least 8 in bachelor academic and master academic studies, i.e. integrated academic studies
 • knowledge of the English (at least A1 level) or the Serbian language (at least A1 level) at the moment of arrival to the Republic of Serbia.

Пријава се врши у два корака:

 1. Кандидат пријаву врши путем линка https://bit.ly/World_in_Serbia, а скенирану оригиналу документацију као и преводе на српски или енглески језик оверене од стране овлашћеног лица доставља на адресу електронске поште worldinserbia@prosveta.gov.rs

Документација која се доставља на адресу електронске поште:

• биографија са мотивационим писмом;
• фотокопија путне исправе (пасош) – не преводи се;
• докази о стеченом образовању – оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи) транскрипти докази о стеченом образовању оверени од стране овлашћеног лица;
• уверење о просечној оцени на последњем нивоу студија;
• доказ о знању енглеског или српског језика на конверзацијском нивоу (сертификат, уверење, потврда и сл.);
• потврду о здравственом стању не старију од шест месеци – достављена уз конкурс 

медицински формулар, са траженим налазима теста.

2. Пријава дипломатско-конзуларним представништвима

Копију оригиналне документације заједно са попуњеним и потписаним пријавним формуларом и копију потврде о здравственом стању са траженим налазима тестирања, као и потврду о успешном пријављивању на линк и потврдом о пријему достављене документацијом путем електронске поште, кандидат прилаже документацију надлежном дипломатско конзуларном представништву Републике Србије за државу у којој кандидат живи.

Документа која се достављају допломатско-конзуларним представништвима:
• фотокопија путне исправе (пасош)
• документацију као доказ о стеченом образовању – оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи) транскипти докази о стеченом образовању оверени од стране овлашћеног лица ради увида и селекције;
• уверење о просечној оцени на последњем нивоу студија;
попуњен и потписан пријавни формулар
• копија потврде о здравственом стању, медицински формулар, са траженим налазима теста.

The procedure for applying at the public call for the Project World in Serbia

Procedure must be taken in two steps:

 1. The candidates applies through the link https://bit.ly/World_in_Serbia and submits scanned original documentation along with the translations into the Serbian or English language certified by the authorized person to the email address worldinserbia@prosveta.gov.rs:

Documentation that is submitted to the email address worldinserbia@prosveta.gov.rs:

 • curriculum vitae with a motivational letter
 • a photocopy of travel document (passport) –  not needed to be translated
 • evidence of acquired education –  photocopies of documents that are evidence on acquired education certified by the authorized person (secondary school certificates, secondary school diplomas – in order to enroll Bachelor studies, higher education diplomas – in order to enroll Master studies, higher education diplomas and Master’s degree – in order to enroll PhD Studies, transcripts of grades at the both level of studies and diploma supplements)
 • confirmation on obtained average assessment mark in the previous level of education
 • evidence of the knowledge of the English or Serbian language at the conversational level (certificate, confirmation and similar) 
 • confirmation on medical condition not older than six months – medical certificate attached    with the text of competition proposition

2. The copies of original documentation altogether with filled out and signed application form and copy of medical certificate with indicated tests results, as well as the confirmation on successful link submission and confirmation on successful admission of the delivered documentation through the email address, the candidate submits the following documentation to the competent diplomatic and consular authority of the Republic of Serbia for the country where the candidate lives.

Documentation that is submitted to the diplomatic consular authorities

 • a photocopy of travel document (passport);
 • evidence of acquired education – certified photocopies of documents (secondary school certificates, secondary school diplomas, higher education diplomas, Master’s degrees, transcripts of grades and diploma supplements) transcripts, evidence on acquired education must be certified by the authorized person in order to be checked and selected
 • confirmation on average assessment mark achieved at the last educational level
 • filled out and signed application form
 • copy of the a medical certificate, medical certificate, with indicated test results

Рок за пријаву и достављање пријавних формулара са пратећим документом је најкасније до 1. јуна 2024. године.

Кандидати који не изврше пријаву путем линка и не доставе тражену документацију преведену на енглески или српски језик путем електронске поште неће бити узети у разматрање.

The deadline for submitting the application forms with accompanying documentation is at latest until 1st of June 2024. The provided documentation that is not submitted through the link and that is not translated into English or Serbian language and submitted through the email address will not be examined.

 

Контакт за стипендисте за додатне информације:

Телефон: 011/3616-545

Email: svetusrbiji@prosveta.gov.rs

Контакт за достављање документације

Email: worldinserbia@prosveta.gov.rs

0

СТИПЕНДИСТА

0

ЗЕМАЉА АФРИКЕ, АЗИЈЕ, ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

Loading