ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије Свет у Србији

Важна обавештења

Пројекат „Свет у Србији” представља иницијативу Владе Републике Србије од националног значаја и односи се на доделу стипендија Владе Републике Србије кандидатима из 127 држава Африке, Азије, Централне и Јужне Америке, које су чланица и државе посматрачи Покрета несврстаних.

Стипендија која се додељује у оквиру Пројекта омогућује остваривање права на бесплатно школовање у Репубици Србији у складу са одабиром кандидата, смештај и исхрану у систему студентског стандарда Републике Србије, месечни новчани износ стипендије, као и здравствено осигурање.

Као предуслов за школовање на српском језику, студенти стипендисти по доласку у Републику Србију, а пре уписа жељених студија на високошколским установама, похађају бесплатне курсеве интензивне наставе српског језика.

Министарство просвете сваке године расписује конкурс за доделу стипендија „Свет у Србији“ и у сарадњи са Министарством иностраних послова, путем конзуларних представништва, обавештава кандидате и врши прикупљање пријава.

Како до стипендије Свет у Србији?

Стипендија у оквиру Пројекта обухвата:

 • бесплатну припремну наставу српског језика, односно онлајн и интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију (Не важи за стипендисти који су већ студирали у Србији и слушали наставу српског језика)
 • бесплатно школовање у оквиру једног нивоа студија на основним академским, интегрисаним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским или докторским студијама
 • новчани износ стипендије
 • бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда
 • обавезно здравствено осигурање
 • бесплатну боравишну визу
 • бесплатно признавање средњошколских диплома
 • бесплатно признавање високошколских диплома

Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:

 • држављанин jе држава чланица и држава посматрача Покрета несврстаних земаља
 • предложен је од стране надлежног органа државе учеснице Пројекта;
 • млађи је од:
  -21 године за упис на студије првог степена – основне академске студије, интегрисане академске студије, основне струковне студије;
  -25 година за упис на специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије;

– 35 година за упис на студије трећег степена и има просечну оцену завршених студија минимум 8,5 – докторске академске студије

 • има одговарајуће образовање:
  – за упис на основне академске/ интегрисане /струковне студије – има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању;
  – за упис на мастер академске студије:
        – у обиму од 60 ЕСПБ бодова – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ бодова, односно одговарајућу диплому високошколске установе у трајању од четири године;
        – у обиму од 120 ЕСПБ бодова – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским студијама са најмање 180 ЕСПБ бодова;
  – за упис на специјалистичке/мастер струковне студије – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним струковним студијама најмање 180 ЕСПБ бодова;
  – за упис на докторске академске студије – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на мастер академским, односно интегрисаним академским студијама најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршених пет година академских студија и просечном оценом најмање 8,5.
 • има знање енглеског језика минимално на нивоу А1 или српског језика минимално на А1 нивоу у тренутку доласка

Кандидат попуњава пријавни формулар путем интернета, а доставља скениране копије оригиналне документације на адресу електронске поште worldinserbia@prosveta.gov.rs, а копију оригиналне документације заједно са попуњеним и потписаним пријавним формуларом доставља надлежном дипломатско конзуларном представништву Републике Србије за државу у којој кандидат живи.

Документација коју доставља кандидат приликом пријављивања:

 • пријава на конкурс са информацијом о два студијска програма које жели да похађа и то у складу са својим претходним образовањем и условима уписа на жељени студијски програм у Републици Србији;
 • биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику;
 • фотокопија путне исправе (пасош);
 • докази о стеченом образовању – оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи) преведене на српски/енглески језик;
 • доказ о просечној оцени током претходног нивоа школовања преведен на српски/енглески језик;
 • доказ о познавању енглеског или српског језика на минимално на нивоу А1 (доказ о познавању енглеског или српског језика – сертификат);
 • потврда о здравственом стању са траженим налазима тестирања на српском/енглеском језику, не старија од шест месеци

Контакт за стипендисте за додатне информације:

Телефон: 011/3616-545

Email: svetusrbiji@prosveta.gov.rs

Контакт за кандидате за додатне информације

Email: worldinserbia@prosveta.gov.rs

0

СТИПЕНДИСТА

0

ЗЕМАЉА АФРИКЕ, АЗИЈЕ, ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

Loading