ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дукић Мијатовић: Србија има јасну стратегију у области образовања

Србија има јавну политику у области образовања. Њени правци су утврђени у широком консензусу у Стратегији развоја образовања 2030, која се надовезује на претходну стратегију чиме је обезбеђен континуитет у реформама. Мере и активности које су предвиђене јасно указују на опредељење да Србија буде земља и друштво засновано на знању, иновацијама, научним достигнућима и међународној сарадњи – истакла је државна секретарка проф.др Маријана Дукић Мијатовић на скупу Српске академије наука Стратешки правци развоја Србије у XXI веку.

Она је рекла да ће се свеобухватне и интензивне реформске мере и активности предвиђене Стратегијом развоја образовања и васпитања 2030 имплементирати у правцу развоја, спровођења и праћења примене програма наставе и учења заснованих на савременим педагошким концептима са доказаним позитивним ефектима и у правцу даљег развоја система за осигурање и вредновање квалитета процеса и резултата образовно-васпитног рада. Посебна пажња ће бити посвећена развоју и напредовању сваког појединца, пружањем оптималне подршке засноване на уважавању различитости, у безбедном и подстицајном окружењу, уз употребу савремених облика и метода наставе и учења и савремених образовних технологија.

Свеобухватна реформа планова и програма у свим разредима, започета 2017. године увођењем нових обавезних предмета. Паралелно са увођењем нових планова и програма наставе и учења, обезбеђена је и подршка примени реформисаних планова и програма наставе и учења континуираним стручним усавршавањем наставника, стручних сарадника и директора у  области планирања и реализације наставе орјентисане на процес и исходе учења а посебно у области унапређења дигиталних компетенција“ рекла је државна секретарка.

Гимназијско образовање је почев од школске 2018/2019. године обухваћено првим већим променама у последњих 20 година. Прва генерација гимназијалаца ће школовање у складу с актуелном реформом завршити школске 2021/2022. године.

Кључни започети реформски правци су промена курикуларне парадигме, увођење изборних програма и примена интердисциплинарног приступа и оне се уводе сукцесивно, па самим тим захтевају континуитет. Гимназијско образовање је пред изазовима осигурања успостављеног квалитета, али и пред изазовима који се тичу континуираног развоја“, рекла је она.

Говорећи о средње стручном образовању Дукић Мијатовић је истакла да реализоване реформске активности у претходном периоду представљају кључне елементе развоја стручног образовања у Републици Србији.

Све наведене активности спроводе се у оквиру општег циља који је усмерен на унапређење квалитета и релевантности стручног образовања на тржишту рада, јер како је рекао Конфучи „Суштина знања је да га примениш“, рекла је она.

Постоји одређено разумевање за концепт државне матуре, рекла је државна секретарка, али и поједине несугласице и наша тежња да целокупан процес учинимо што транспарентнијим, инклузивнијим и да ништа не радимо ни брзоплето ни површно.

Управо зато смо и формирали комисију која ће пратити сваки корак и осигурати да сви буду консултовани, укључени и да цео овај процес буде сагледан из свих углова“.

Државна секретарка Дукић Мијатовић је истакла да високо образовање пре свега треба директно да доприноси одрживом развоју праведног друштва, заснованог на знању и иновацијама, развоју културе, технологије и критичког мишљења, као и неговању културне разноликости.

У оквиру високог образовања начињени су помаци у разним областима, на пример кроз увођење истраживања у струковне студије, реформу организационе структуре установа струковног образовања, унапређивање очекиваних исхода студија, унапређивање компетенција наставног кадра на струковним студијама, јачањем сарадње високог образовања са привредом, повећавањем броја доктора наука итд. Спроведен је низ кључних активности за унапређење евалуације квалитета докторских студија и свака докторска дисертација постаје јавно доступна у онлајн репозиторијуму. Врши се осигуравање и јачање доступности на сва три нивоа студија студентима из осетљивих група. Повећан је удео високообразованих који се баве истраживањима и иновацијама у високошколским установама, институтима и предузећима, а учињени су значајни помаци у систему осигурања квалитета високог образовања оснивањем Националног акредитационог тела“, рекла је Мијатовић Дукић.

У осврту на област науке државна секретарка је рекла снага једног друштва сразмерна је знању којим располаж, а да нова Стратегија за науку и технолошки развој са мотом „Моћ знања“ представља стратешки инструмент за унапређење квалитета живота грађана Србије помоћу науке и технолошког развоја.

На моћи науке да створи, прошири и примени знање почивају технолошки напредак, здравље, безбедност, образовање и национални идентитет, што одређује укупни квалитет живота грађана. У XXI веку је потреба за образовањем и врхунском науком још израженија, јер се даљи развој привреде и друштва све више заснива на знању као кључном ресурсу, док се увећава број друштвених изазова који се могу решити само новим знањем и континуираним образовањем“, рекла је она и истакла да су у том погледу уведене системске промене које се пре свега односе на институционално финансирање науке. Додала је да су формирани посебни фондови из којих се финансирају научна истаживања и континуирано подстиче развој научноистраживачког подмлатка, талентованих младих истраживача и подржава рад, усавршавање и образовање научних кадрова. „Годишње се стипендира око 500 студената докторских студија, а уз стипендирање финансијски се подржава и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање у земљи и иностранству“.

На крају свог излагања државна секретарка Дукић Мијатовић је рекла да је Министарство отворено за сваку констуктивну критику која ће допринети да дођемо до што бољих решења која ће омогућити изградњу друштва благостања у целини – друштва у коме је знање моћ, јер само знање може обезбедити просперитет.

И држава и сви учесници у образовању и научна заједница у том смислу имају велику одговорност која се огледа у обавези да младим генерацијама усадимо знања која ће им обезбедити извесну будућност, самосталност, могућност а живе своје амбиције и уживају слободе“, закључила је она.

 

Loading