ЋИРИЛИЦА | LATINICA

СИСТЕМСКА ПОДРШКА РАЗВОЈУ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Развој система ПВО у Србији темељи се на искуствима добре праксе и на стратешким приоритетима у области образовања и васпитања. Предшколско васпитање и образовање (ПВО) у Републици Србији има дугу традицију, много искустава добре и квалитетне праксе као и велики стручни потенцијал. Реформске иницијативе у области предшколског васпитања и образовања проистичу из Стратегије развоја система образовања до 2020. године (Службени гласник РС, бр.108/12) и пратећег Акционог  плана који у фокусу имају унапређивање доступности, квалитета и праведности система ПВО.

Полазишта у изради нових Основа програма ПВО су настала на основу договора свих кључних актера у ПВО. Постојао је консензус међу свим кључним актерима стручним удружењима практичара, представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивања образовања и васпитања, представницима академске заједнице, о потреби израде нових основа програма које ће уважити и ослонити се на: вредности досадашње праксе и искуства, као и контекст у коме се ПВО у Србији реализује, савремена теоријска сагледавања детета, учења и функције система ПВО, резултате истраживања уовој области, релевантна документа међународне образовне политике, примере добре праксе других земаља, достигнућа и искуства пројеката у области ПВО у Србији (ИМПРЕС, Вртићи без граница) као и стање, потребе и потенцијале праксе ПВО у Србији (закључци Првог конгреса предшколских радника Србије, 2015).

Нове Основе програма ПВО су пре доношења пилотиране у пракси. На ицијативу МПНТР- а, Завод за унапређивање васпитања и образовања, је у складу са својим надлежностима и законским процедурама израде програмских докумената, водио процес израде нових Основа програма. Предог нових Основа програма, израђен од стране радне групе практичара пилотиран јеу пракси, уз стално праћење ЗУОВ и МПНТР. Упоредо су нове Основе програма биле предмет независне процене од стране релевантног међународног експерта, као и предмет националне јавне расправе.

Доношење нових Основа програма ПВО

Финални документ који је резултат наведеног партиципативног процеса израде добио је позитивно мишљење највишег националног тела у области образовања – Националног просветног савета и као такав донет од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја.

Примена нових Основа програма подржана је израдом бројних подзаконских  аката

Основе програма ПВО је документ који даје оквир и смернице. Његова примена јесте и биће подржана кроз доношење пратећих нормативних аката, усклађивање одговарајућих правилника, стручних упутстава, водича и приручника.

Реформске иницијативе и имплементација нових Основа програма подржане су кроз подзаконску регулативу:

Пружање интензивне подршке предшколским установама и практичарима за примену нових Основа програма ПВО

По први пут се системска подршка развоју квалитета система ПВО пружа на националном нивоу, нивоу ПУ, као и на нивоу практичара који непосредно реализују програме предшколског васпитања и образовања:

Четворогодишњи свеобухватан програм јачања капацитета предшколских установа је развијен и реализује се у сарадњи МПНТРа, ИПА/Филозофсkи факултет у Београду и УНИЦЕФ-ом у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање који се уз финансијску подршку Међународне банке за обнову и развој, реализује у периоду 2019 – 2022. године. Програмом  ће бити обухваћено 12.000 (око 60%) професионалаца из свих јавних ПУ.

Успостављен је тим од 90 тренера/ментора (34 универзитетска професора (38%), 37 стручних сарадника и 19 васпитача (21%)), који реализује петодневне класичне и онлајн обуке и пружају менторску подршку установама, уз подршку ИПА, а на основу претходног искуства развоја Мреже практичара за подршку ПВО.

Програм јачања капацитета осим обука укључује инетензивну шестомесечну менторску подршку предшколским установама за примену нових Основа програма, као и хоризонталне размене са установама које су развиле добру праксу у складу са новим Основама програма и између установа у истој фази примене нових Основа програма.

Поред Приручника за тренере и Смерница за менторе,у припреми су: Приручник за васпитаче о узрасно прикладним стратегијама имплементације нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, Водич за документовање, Приручник за планирање и креирање простора, Приручник о најбољим  праксама примене Основа програма предшколског васпитања и образовања.

У оквиру Пројекта ради се и на креирању ресурса за имплементацију новог Оквира квалитета и унапређењу процедура за вредновање квалитета рада предшколских установа у складу са новим Основама програма. Развијени су: описи индикатора стандарда квалитета, развијени и пилотирани алати за спољашње вредновање квалитета рада ПУ (потврђене су метријске карактеристике инструмената за спољашње вредновање), на репрезентативном стратификованом узорку ПУ урађена је Студија о почетном стању у вези са квалитетом рада ПУ.

У циљу подршке променама започетим у систему предшколског васпитања и образовања: сви просветни саветници из Школских управа МПНТР-а су учествовали у обуци о Новим основама програма, као и на једнодневном саветовању о примени новоизрађених алата за спољашње вредновање. Реализовано је истраживање о досадашњим праксама ПУ у самовредновању и на основу резултата истраживања од јуна започиње припрема Водича за самовредновање, којим ће се процес самовредновања у већој  мери ставити у функцију развоја рефлексивне праксе и формирања заједнице учења. Пројектом су планиране и активности које треба да унапреде стручно усавршавање које реализује ПУ, као и унапређивање дигиталних компетенција васпитача.

Стратешки приоритети развоја и унапређивања квалитета, праведности и доступности предшколског васпитања и образовања реализују се кроз велики број синхронизованих и координисаних пројеката и иницијатива.

Постоји синергија и усклађеност свих пројеката и иницијатива у области предшколског васпитања и образовања који се реализују у сарадњи са многобројним партнерских организација: креирана је обука за директоре ПУ, чији је циљ јачање њихових професионалних компетенција, подршка јединицама локалане самоуправе у циљу повећања обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем кроз изградњу нових вртића, реконструкцију и пренамену погодних простора на локалу за потребе реализације програма ПВО, као и кроз доделу грантова јединицама локалне самоуправе за повећање обухвата и унапређење друштвене бриге о деци (пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање, Вртићи без граница…). Континуирана медијска кампања у циљу промоције квалитетног инклузивног предшколског васпитања и образовања, али и јачање капацитета локалних институција да међусобно сарађују и планирају развој предшколског васпитања и образовања (реализује се кроз пројекат СУПЕР).

Као подршка предшколским установама у увођењу и имплементацији нових Основа програма (складу са захтевима нове програмске концепције), предшколске установе у 56 најсиромашнијих општина су опремљене  намештајем, дидактичким средствима и ИКТ опремом кроз пројекат IPA 2014: Ка целоживотном учењу, (вредност око милион евра), Save the children (22 васпитне групе у 16 ПУ, 9.550.680 РСД), УНИЦЕФ (10 ПУ).

Унапређивање иницијалног образовања васпитача и система њиховог професионалног развоја и напредовања као важна карика у грађењу квалитетног ПВО покренуто је одстране МПНТР формирањем две радне групе.

Започет је рад на успостављању јединственог информационог система (ЈИСП) за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији како би се обезбедио и унапредио процес доношења одлука заснован на подацима.

Примена нових основа програма и унапређење квалитета ПВО ослања се на достигнућа и ресурсе до сада реализованих реформских иницијатива и пројеката.

Такође, опредељење МПНТР је да одлуке о правцима развоја доноси на темељу релевантних анализа и истраживања (Сарадња са Уницефом).

За разлику од претходних основа програма које су увођене без пратеће системске подршке, овај пут то није случај. Пред нама су изазови, којима смо верујемо, дорасли.

Loading