ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Завршетак Пројекта „Државна матура“

Пројекат државне матуре протекле четири године пружао је подршку Министарству просвете да се припреми за увођење завршних испита на крају средњег образовања. Државна матура, за чије се увођење образовни систем стратешки определио још пре више од једне деценије, инструмент је унапређења квалитета целокупног образовног система, а посебно средњег образовања.

Шта је урађено кроз Пројекат државне матуре, због чега и на који начин?

Формиране су радне групе за израду испитних материјала и припремљена методологија израде испитних задатака и тестова која обезбеђује да задаци буду релевантни, поуздани и квалитетни. Радне групе састављене су од наставника средњих школа и најмање једног факултетског наставника. Током трајања пројекта интензивно су обучавани, па је један од важних резултата Пројекта државне матуре то што је однегована и припремљена једна генерација специјалиста за тестирање какве до сада нисмо имали у систему средњег образовања. Задатак средњошколских наставника у радним групама био је да израде тестове на основу стандарда постигнућа (знања и вештина које ученици морају да достигну да би завршили средњу школу) водећи рачуна да међу испитним питањима, истим за све ученике, не буду питања везана за садржаје који се на основу плана и програма наставе у школама не обрађују. Чланови радних група из редова универзитетских наставика имали су задатак да осигурају да тестови буду релевантни и из угла уписних критеријума високог образовања.

Квалитет испитних материјала је, осим методологијом израде тестова, осигуран и додатним анализама које се спроводе након испита и на основу којих се задаци за сваку наредну генерацију додатно унапређују.

У оквиру Пројекта државне матуре започете су и обуке и припреме наставника. Исходно оријентисана настава, међупредметне компетенције, констекстуално учење, развој креативног и критичког мишљења изазови су савремене наставе на које наставници треба да одговоре. Постепеним увођењем испитних задатака који проверавају ове аспекте учења, матура ће показати колико су наставници успешни у настoјањима да одговоре на ове изазове и указати на правце у којима треба даље радити.

Припрема система за увођење државне матуре подразумева и рад на изменама и допунама закона и прописа, па је пројектна подршка пружана за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и васпитању, за израду правилника о програму опште, уметничке и стручне матуре и стручних упутстава за спровођење пилотирања.

Развијене су детаљне процедуре за спровођење испита и дефинисана права и обавезе свих учесника у процесу. Кроз два пилотирања сва предложена решења тестирана су у пракси – од припреме и штампе тестова, преко логистике доставе тестова школама, организације испита у школама, оцењивања, до обраде резултата и евалуације. Ова пилотирања потврдила су да су средње школе спремне да одговорно и процедурално тачно спроведу матурске испите.

Иза Пројекта државне матуре остаје и база од скоро 17000 задатака за општеобразовне предмете, уметничке и стручне профиле.

Након анализе постојећих пријемних испита и организованих фокус група на свим универзитетима о потреби и начину укључивања факултета у имплементацију матуре, основана је мрежа за онлајн обуке од 400 чланова (проректори, продекани, председници испитних комисија са свих факултета) за које су одржане обуке и припремљени информативни материјали. Готово до самог краја пројекта разговарано је са представницима универзитета како би се на време дефинисали критеријуми уписа на високошколске институције и градило неопходно поверење академске заједнице према државној матури.

Државна матура постаће најснажнији алат за унапређивање квалитета средњег образовања и то јој је основни циљ, уз други, не мање важан – да цео систем учини транспарентнијим и праведнијим, и обезбеди равноправнији положај ученика унутар система. Како је концептом предвиђено, сви ученици полагаће исте, тестове, у исто време и под истим условима. Оцењивање ће бити екстерно, прегледачи ће прегледати појединачне задатке, не тест у целини, и неће знати чије су задатке прегледали, чиме се обезбеђује и већа објективност прегледања тестова и постигнутих резултата. Најзад, уколико факултети прихвате државну матуру као уписни критеријум, ученици ће имати приступ већем броју факултета, уз смањене трошкове полагања. Како ће се у оквиру стандардизованих испита на крају средњег образовања већ полагати предмети који су раније били на листи предмета за пријемне испите, очекује се да ће пријемне испите задржати факултети који тестирају посебне склоноси и способности.

Пројекат државне матуре завршава се у јануару 2023. године. Институције система ће у наредном периоду наставити са реализацијом припремних активности за увођење државне матуре. Завршни испит на крају трогодишњег средњег образовања ученици ће полагати на крају ове школске године. Државна матура на крају четворогодишњег средњег образовања у систем ће бити уведена на крају школске 2023/24. године.

Пројекат државне матуре реализован је уз финансијску подршку Европске уније. Од 2003. године, у сектор просвете ЕУ је уложила више од 100 милиона евра – од унапређења предшколског васпитања и образовања, преко реформе средњег стручног образовања, образовања одраслих, реновирања и опремања високошколских установа, реформе државне матуре до инклузије деце из рањивих група и пружање помоћи у премошћавању дигиталног јаза међу школском децом.

Више информација o државној матури можете наћи на https://matura.edu.rs.

Loading